วรรณกรรมจากใบลาน เรื่องสังฮอมธาตุ

ผู้แต่ง : ปริวรรตโดย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 1 ครั้ง

0 0

พระเจ้าเลียบโลก

ผู้แต่ง : พระอริยานุวัตร เขมจารี

อ่าน : 3 ครั้ง

0 0

ตำราพรหมชาติ

ผู้แต่ง : ปริวรรตโดย สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 2 ครั้ง

0 0

วรรณกรรมจากใบลาน เรื่องลำนกเต็นด่อน

ผู้แต่ง : ปริวรรตโดย กลุ่มงานอนุรักษณ์เอกสารโบราณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 1 ครั้ง

0 0

คู่มือ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2563

ผู้แต่ง : งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรภายใน 2426

อ่าน : 41 ครั้ง

0 0

ตำราเรียน เรื่อง ตำรายาอักษรไทยน้อย  ภาษาอีสาน 

ผู้แต่ง : นิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 16 คณะแพทยศาสตร์ 

อ่าน : 112 ครั้ง

0 0

ตำราเรียน เรื่อง การศึกษาตำรายาสมุนไพรในเอกสารโบราณ 

ผู้แต่ง : ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์

อ่าน : 284 ครั้ง

0 0

ตำรับยา เรื่อง ตำรายาวัดศรีสมพร บ้านแบก อำเภอเชียงยืน 

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 80 ครั้ง

0 0

ใบลาน เรื่อง สารตราเมืองมหาสารคาม

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 59 ครั้ง

0 0

จุลสาร  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 11 ครั้ง

0 0

จุลสาร เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวิภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 12 ครั้ง

0 0

จุลสาร เรื่อง หลักสูตรคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 11 ครั้ง

0 0

จุลสาร เรื่อง ประกวดแต่งเพลงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 6 ครั้ง

0 0

จุลสาร คณะการบัญชีและการจัดการ 

ผู้แต่ง : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 5 ครั้ง

0 0

จุลสาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 5 ครั้ง

0 0

จุลสาร เรื่อง ห้องมีชัย ฤชุพันธ์

ผู้แต่ง : งานเผยแพร่สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 6 ครั้ง

0 0

จุลสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง :  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 6 ครั้ง

0 0

ใบลาน เรื่อง สู่ขวัญ : คน สัตว์ พืช และสรพพสิ่ง ในเอกสารใบลานอีสาน

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 65 ครั้ง

0 0

ตำรับยา เรื่อง ต้นฉบับตำรายาอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอนาเชือก จังหวัดมหารสารคาม

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 30 ครั้ง

0 0

ตำราเรียน เรื่อง วรรณกรรม  “ คัชชนาม ”

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 52 ครั้ง

0 0