คู่มือ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2563

ผู้แต่ง : งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรภายใน 2426

อ่าน : 20 ครั้ง

0 0

ตำราเรียน เรื่อง ตำรายาอักษรไทยน้อย  ภาษาอีสาน 

ผู้แต่ง : นิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 16 คณะแพทยศาสตร์ 

อ่าน : 90 ครั้ง

0 0

ตำราเรียน เรื่อง การศึกษาตำรายาสมุนไพรในเอกสารโบราณ 

ผู้แต่ง : ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์

อ่าน : 262 ครั้ง

0 0

ตำรับยา เรื่อง ตำรายาวัดศรีสมพร บ้านแบก อำเภอเชียงยืน 

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 68 ครั้ง

0 0

ใบลาน เรื่อง สารตราเมืองมหาสารคาม

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 43 ครั้ง

0 0

จุลสาร  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 6 ครั้ง

0 0

จุลสาร เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวิภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 7 ครั้ง

0 0

จุลสาร เรื่อง หลักสูตรคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 8 ครั้ง

0 0

จุลสาร เรื่อง ประกวดแต่งเพลงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 3 ครั้ง

0 0

จุลสาร คณะการบัญชีและการจัดการ 

ผู้แต่ง : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 2 ครั้ง

0 0

จุลสาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 2 ครั้ง

0 0

จุลสาร เรื่อง ห้องมีชัย ฤชุพันธ์

ผู้แต่ง : งานเผยแพร่สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 5 ครั้ง

0 0

จุลสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง :  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 2 ครั้ง

0 0

ใบลาน เรื่อง สู่ขวัญ : คน สัตว์ พืช และสรพพสิ่ง ในเอกสารใบลานอีสาน

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 51 ครั้ง

0 0

ตำรับยา เรื่อง ต้นฉบับตำรายาอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอนาเชือก จังหวัดมหารสารคาม

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 25 ครั้ง

0 0

ตำราเรียน เรื่อง วรรณกรรม  “ คัชชนาม ”

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 37 ครั้ง

0 0

ตำรับยา เรื่อง ต้นฉบับตำรายา อ.กันทรวิชัย จ.มหารสารคาม

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 19 ครั้ง

0 0

ตำราเรียน เรื่อง นิทาน " ท้าวหัวข้อหล่อ "

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 23 ครั้ง

0 0

หนังสือ เรื่อง โครงการ เรื่อง ประชุมวิชาการระดับชาติศิลปะ และวัฒนธรรมในลุ่มน้ำาโขง “๑๐๐ ปี ชาตกาลพระอริยานุวัตร(อารีย์ เขมจารี)ปราชญ์อีสาน”

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 22 ครั้ง

0 0

ตำราเรียน  เรื่อง  “เฮือนพื้นถิ่น : วิถีชีวิตและคติความเชื่อในใบลาน”

ผู้แต่ง : กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

อ่าน : 102 ครั้ง

0 0