รายงานสรปผลการดำเนนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม กบการเตรยมการสการเปนมหาวทยาลยในกำกบของรฐ  ระหวางป พ.ศ. 2565 ‐ พ.ศ. 2566

ผู้แต่ง : กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 42 ครั้ง

0 0

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ‐ 2570

ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

อ่าน : 18 ครั้ง

0 0

ชีลีเนียมในการผลิตปศุสัตว์

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล

อ่าน : 72 ครั้ง

0 0

เอกสารประกอบการสอน ปฎิบัติการชีววิทยา

ผู้แต่ง : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 73 ครั้ง

0 0

เอกสารประกอบการสอน ชีววิทยา 1

ผู้แต่ง : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 55 ครั้ง

0 0

ความรู้เรื่องโรคไต

ผู้แต่ง : โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 23 ครั้ง

0 0

การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิยะเนตร  จันทร์ถิระติกุล

อ่าน : 49 ครั้ง

0 0

เภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง

ผู้แต่ง : อาจารย์ ดร.คัทลียา  เมฆจรัสกุล

อ่าน : 203 ครั้ง

0 0

การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัส

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  วลีขจรเลิศ

อ่าน : 463 ครั้ง

0 0

นิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ผู้แต่ง : อาจารย์ลำเทียน อินทรวิชา

อ่าน : 268 ครั้ง

0 0

ทฤษฎีฐานรากในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา จันทร์เทศ

อ่าน : 24 ครั้ง

0 0

นิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ผู้แต่ง : อาจารย์ลำเทียน  อินทรวิชา

อ่าน : 239 ครั้ง

0 0

เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการชีววิทยา 2

ผู้แต่ง : ภาควิชาชีววิทยา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 654 ครั้ง

0 0

จุลสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 15 ครั้ง

0 0

พระพุทธกันทรวิชัย 35 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 30 ครั้ง

0 0

การแสดงผลงานของวิชาเอก ประติมากรรม ครั้งที่ 1

ผู้แต่ง : ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 39 ครั้ง

0 0

อาเซียน ประเด็นปัญหาและความท้าทาย

ผู้แต่ง : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 55 ครั้ง

0 0

จุลสาร โครงการบัณฑิตศึกษา วิทยาการสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : โครงการบัณฑิตศึกษา วิทยาการสิ่งแวดล้อม

อ่าน : 46 ครั้ง

0 0

จดหมายข่าว บุนนาคสาร

ผู้แต่ง : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 42 ครั้ง

0 0

เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการชีววิทยา 1

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 2427 ครั้ง

0 0