ความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี 

อ่าน : 16 ครั้ง

0 0

รายงานสรปผลการดำเนนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม กบการเตรยมการสการเปนมหาวทยาลยในกำกบของรฐ  ระหวางป พ.ศ. 2565 ‐ พ.ศ. 2566

ผู้แต่ง : กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 53 ครั้ง

0 0

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ‐ 2570

ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

อ่าน : 19 ครั้ง

0 0

ชีลีเนียมในการผลิตปศุสัตว์

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล

อ่าน : 105 ครั้ง

0 0

เอกสารประกอบการสอน ปฎิบัติการชีววิทยา

ผู้แต่ง : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 101 ครั้ง

0 0

เอกสารประกอบการสอน ชีววิทยา 1

ผู้แต่ง : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 97 ครั้ง

0 0

ความรู้เรื่องโรคไต

ผู้แต่ง : โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 25 ครั้ง

0 0

การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิยะเนตร  จันทร์ถิระติกุล

อ่าน : 71 ครั้ง

0 0

เภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง

ผู้แต่ง : อาจารย์ ดร.คัทลียา  เมฆจรัสกุล

อ่าน : 227 ครั้ง

0 0

การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัส

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  วลีขจรเลิศ

อ่าน : 477 ครั้ง

0 0

นิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ผู้แต่ง : อาจารย์ลำเทียน อินทรวิชา

อ่าน : 271 ครั้ง

0 0

ทฤษฎีฐานรากในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา จันทร์เทศ

อ่าน : 26 ครั้ง

0 0

นิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ผู้แต่ง : อาจารย์ลำเทียน  อินทรวิชา

อ่าน : 249 ครั้ง

0 0

เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการชีววิทยา 2

ผู้แต่ง : ภาควิชาชีววิทยา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 694 ครั้ง

0 0

จุลสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 15 ครั้ง

0 0

พระพุทธกันทรวิชัย 35 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 32 ครั้ง

0 0

การแสดงผลงานของวิชาเอก ประติมากรรม ครั้งที่ 1

ผู้แต่ง : ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 40 ครั้ง

0 0

อาเซียน ประเด็นปัญหาและความท้าทาย

ผู้แต่ง : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 60 ครั้ง

0 0

จุลสาร โครงการบัณฑิตศึกษา วิทยาการสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : โครงการบัณฑิตศึกษา วิทยาการสิ่งแวดล้อม

อ่าน : 47 ครั้ง

0 0

จดหมายข่าว บุนนาคสาร

ผู้แต่ง : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน : 43 ครั้ง

0 0